Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dębno: Termomodernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

 

Numer ogłoszenia: 159061 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015

Dokumenty do pobrania:

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu  159061 - 2015
 • SIWZ
 • Załącznik Nr 1- formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
 • Załącznik Nr 4 - oświadczenia dodatkowe
 • Załącznik Nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa
 • Załącznik Nr 6 - wykaz robót budowlanych
 • Załącznik Nr 7 - wykaz osób
 • Załącznik Nr 8 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 • Załącznik Nr 9 - zobowiązanie do oddania zasobów
 • Załącznik Nr 10 - wzór umowy
 • Załącznik Nr 11- gwarancja należytego wykonania umowy
 • Załącznik Nr 12 - dokumentacja projektowa
 • Załącznik Nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Załącznik nr 14 - przedmiar robót
 • Załącznik Nr 15 - wzór uproszczonego kosztorysu ofertowego

Pobierz wszystkie załączniki (.zip)

Wyjaśnienia

 • Wyjaśnienia I do SIWZ
 • Wyjaśnienia I do SIWZ
 • S07
 • S06
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2