Kierowanie dzieci do RPOT

Kierowanie dzieci do RPOT i odpłatność za pobyt

Powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka składa wniosek do Pani Doroty Rybarskiej – Jarosz - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Na podstawie właściwe wypełnionego wniosku i po zasięgnięciu opinii dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, dyrektor ROPS wydaje skierowanie do Placówki. Do wniosku z uzasadnieniem, należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Wniosek  należy przesyłać w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed jej otwarciem, oznaczonej w sposób widoczny napisem DANE OSOBOWE, zaadresowanej w następujący sposób:

Dorota Rybarska – Jarosz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Wydanie skierowania, o którym mowa w § 3 i w § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720) do regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej może nastąpić po otrzymaniu przez ROPS wniosku z uzasadnieniem wskazującym, że ze względu na stan zdrowia, wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, dziecko nie może zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art. 109 i 112 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Jednocześnie należy przesłać ksero dokumentacji dziecka do:

Regionalnej Placówki Opiekuńczo -Terapeutycznej w Dębnie

ul. Mickiewicza 30B,

74-400 Dębno,

w celu wydania opinii przez Dyrektora placówki dotyczącej możliwości zapewnienia dziecku specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji. Dokumentację należy odpowiednio zabezpieczyć.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w RPOT w Dębnie w 2020 roku

Zarządzeniem nr 17/21 z dnia 10 lutego 2021 r. Marszała Województwa Zachodniopomorskiego ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2021 r. w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie w wysokości 8,652,33 zł. Zarządzenie opublikowane zostało w dniu 18 lutego 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 746. Zgodnie z art. 961 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159) ogłoszenie stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Więcej szczegółów oraz wniosek dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: tutaj