Komunikat: Ogłoszenie o Pisemnym Przetargu Publicznym na sprzedaż samochodu Renault Trafic

Myślibórz, dnia 28.02.2022r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) Starosta Myśliborski ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż: Samochodu osobowego marki Renault Trafic
 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
  Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30b, 74-400 Dębno
 1. Podstawowe informacje dotyczące sprzedawanego samochodu:
  1. samochód osobowy marki Renault Trafic nr rejestracyjny ZMY99LN,
  2. rok produkcji: 2007,
  3. poj. silnika 1995cm³,
  4. moc: 85kW,
  5. rodzaj nadwozia: mikrobus 4 drzwiowy 9 osobowy,
  6. jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym,
  7. kolor: srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym,
  8. przebieg: 499971 km,
  9. stan techniczny: nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji, ślady wycieków oleju uszczelnieniami kadłuba, niesprawny układ hamulcowy, nadmierne zużycie sworzni wahaczy, nadmierny luz w układzie przekładni kierowniczej i drążków kierowniczych, zmatowiała powłoka lakiernicza z licznymi otarciami i zarysowaniami, uszkodzone pasy bezpieczeństwa, przekroczona emisja spalin, brak ważnych badań technicznych pojazdu. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Otwarcie ofert nastąpi w pomieszczeniu nr 319 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz dnia 17.03.2022r. o godzinie 1100.
  Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie ul. Mickiewicza 30b, 74-400 Dębno, w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach od 900 do 1400 po uprzednim skontaktowaniu się z placówką (tel. 95 760 27 00).
 
 1. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza wynosi: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) i jest to kwota minimalna sprzedaży samochodu.
 1. Wadium:
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 400,00 zł. (słownie: czterysta złotych 00/100), co stanowi 10 procent ceny wywoławczej,
  2. Wadium wnosi się na rachunek bankowy RPOT Dębno nr rachunku:83 8355 0009 0063 1275 2000 0007 z adnotacją: „ wadium-samochód Renault Trafic”.
  3. Wadium powinno znaleźć się na koncie RPOT Dębno najpóźniej do dnia 16.03.2022r. do godz. 1400.
  4. Wadium wniesione przez nabywcę zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.
  5. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  6. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży, bądź od wpłaty całości ceny nabycia po zawarciu umowy.
 1. Warunki przystąpienia do przetargu:
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zakupu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na zakup samochodu Renault Trafic. Nie otwierać przed dniem 17.03.2022r. 1100” w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, do dnia 16.03.2022r., do godziny 1400 wraz z podpisanym dowodem wniesienia wadium.
  2. Oferenci pozostaną związani z ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Sprzedającego.
 1. Wybór ofert:
  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty. Wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.
 1. Odrzucenie oferty:
  1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
   1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium,
   2. nie zawiera danych i dokumentów określonych we wzorze oferty lub jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  2. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
  3. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwierania.
 1. Postanowienia końcowe:
  1. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania wynikające z regulaminu pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Trafic.
  2. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, wówczas zostanie między nimi przeprowadzony przetarg w formie aukcji. W przypadku aukcji postąpienie nie może wynosić mniej niż 50,00 zł. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z oferentem, który zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu.
  3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.
  4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  5. Wydanie    samochodu nabywcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do regulaminu pisemnego przetargu publicznego, po zawarciu umowy, której wzór określa załącznik nr 4 do regulaminu pisemnego przetargu publicznego oraz po wpłaceniu przez nabywcę oferowanej ceny nabycia.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *